مراحل شستشوی فرش ماشینی

تماس از طرف مشتری

الصاق تیکت شناسایی به فرش ها

شتسشوی فرش

خشک کردن فرش

تحویل فرش به صورت لول شده

جمع آوری فرش بصورت لول شده

توضیحات لازم درباره مراحل شستشوی فرش ماشینی

1- تماس از طرف مشتری

2- جمع آوری فرش ها بصورت لول شده

3- الصاق تیکت شناسایی به فرش ها

4- شست و شو فرش

5- خشک کردن فرش

6- تحویل فرش به صورت لول شده

مراحل شستشوی فرش

توضیحات لازم درباره مراحل شستشوی فرش

1- خیس کردن فرش

2- کندن برچسب های احتمالی روی ریشه فرش ها

3- شامپو زدن فرش

4- فرچه ماشینی بر روی دو طرف ریشه ها

5- شلاق زدن ماشینی بر روی خود فرش جهت نظافت

6- آبکشی فرش

7- شلاق زدن به پشت فرش

8- آبکشی کامل

9- 10 دقیقه در دستگاه خشک کن

10- آویزان کردن فرش روی لوله های مخصوص خشک کردن

11- لول کردن فرش

12- ارسال برای مشتری